Borgermøde: Masser af spørgsmål til ny lokalplan

Stor spørgelyst og kritik, da den nye lokalplan for Ørestad Syd var til debat på borgermøde. Kommunen vil kræve flere butikker i gadeplan – men alle de nuværende ejendomme kan ikke tvinges til at åbne flere butikker.

“En plan der i virkeligheden bare skaber flere boliger – og ikke er en garanti for butiksliv.”

“For dårligt at man ikke kan ændre noget ved de nuværende tomme stueetager.”

“Nye butikker kommer til at ligge alt for spredt.”

Disse og mange andre kommentarer haglede vandret op til panelet ved borgermødet om den nye lokalplan for Ørestad Syd, som fandt sted onsdag 1. februar på Kalvebod Fælled Skole.

Her var omkring 100 beboere mødt op for at deltage i en debat om den længe ventede startredegørelse for den nye lokalplan.

Op til 75% butikker
Ifølge redegørelsen skal der stilles krav i den nye lokalplan om, at 50-75 procent af stueetagerne i alt nybyggeri skal afsættes til “publikumsorienteret serviceerhverv” som er kommunens betegnelse for butikker, restauranter, caféer og klinikker mv.

Samtidig vil kommunen give By & Havn lov til at sælge sine sidste grunde langs Ørestads Boulevard til boligprojekter i stedet for erhvervsbyggeri. Der skal også findes plads til yderligere tre daginstitutioner. Og endelig skal den nye lokalplan give mulighed for et nyt stort erhvervsområde med butikker mellem Hannemans Allé og motorvejen.

Alle var der
Oppe ved endevæggen og powerpointen stod indtil flere embedsmænd for Teknik- og Miljøforvaltningen. Seks politkere – herunder Teknik- og Miljøborgmesteren sad ved et af bordene. En repræsentant fra BRIQ – som hjælper med at udvikle detailhandelsområder – var indkaldt for at fortælle om mulighederne for detailhandel i Ørestad Syd.

Og rundt om i lokalet sås repræsentanter for grundejerforeningerne, By & Havn, Ørestad Syd Borgerforening og Amager Vest Lokaludvalg.

Næsten intet byliv
Peter Hjorth fra Amager Vest Lokaludvalg og Ørestad Syd Borgerforening bød velkommen:

“Ørestad Syd skulle være Danmarks mest grønne og innovative bydel, men her mere end 10 år senere handler vi stadigvæk i et overfyldt discountsupermarked, og har næsten intet byliv. Er vi blevet lovet for meget, eller er vores forventninger for høje?” sagde han blandt andet.

Regler kun for NYT byggeri
Teknik- og Miljøforvaltningen fik nu ordet, og forklarede om alle aspekter i startredegørelsen. De fortalte bl.a. om de nye regler for butiksliv i stueplan.

På Asger Jorns Allé vil både Generationernes Træhus og naboejendommen (som ikke er udviklet endnu), blive omfatte af de nye regler om at 75 procent af lokalerne i stueplan skal være butikker mv.

Forvaltningen understregede, at 75% reglen kun gælder for NYT byggeri. Til gengæld gælder reglen for HVER bygning, ikke for et område ad gangen. Det betyder at ingen kan kræve at f.eks. beboerlokalerne på den sydlige side af Asger Jorns Allé forvandles til butikker. Det kan kun ejendommens ejer, BALDER, ændre på.

Forrest på Asger Jorns Allé er det stadig planen at boligselskabet KAB/3B skal bygge ‘Generationernes Træhus’. Men også dette projekt bliver omfattet at den nye regel om 75 procent butiksliv i stueplan. Og på borgermødet kom det frem, at boligselskabet er meget tæt på at kunne fremlægge en ny plan, hvor ejendommen får butiksliv i stueplanet.

Byge af spørgsmål
Forvaltningen fortalte også, at der skal laves en helt ny plan for indretning af fortorvene på Asger Jorns Allé. Netop fordi der kommer en ny lokalplan, og fordi der skal være sammenhæng mellem butikker og fortorv.

Oprindeligt var der planlagt små streetfaciliteter i gaden, men de aktiviteter ventes at blive flyttet til den kommende idrætspark, så hele byrummet på Asger Jorns Allé skal sådan set gentænkes.

Hvad med streetfood?
Oplægget udløste en byge af spørgsmål og kommentarer, både til placering af daginstitutioner, butikker og parkeringshuse m.v.

Der blev også gjort opmærksom på ønsket om vejtræer, tilgængelighed for alle – og fartdæmpning.

Det blev diskuteret, om man kunne bruge f.eks. de nordlige ender af Skovrummet eller Parkrummet til et streetfoodområde, da de nuværende foodtrucks jo ellers forsvinder, når der skal bygges på Asger Jorns Allé.

Nogle ville have flere legepladser til børnene, andre ville ikke – men hellere flere aktiviteter for ‘voksne’.

This describes the image
Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL) i rød jakke. Lytter opmærksomt.

Ørestad Syd kan GODT
Laura Kieler fra BRIQ fik nu ordet. BRIQ har tidligere udviklet detailhandelsplaner for byområder som Carlsberg, Nørrebro og Nordhavn. Nu har de også undersøgt mulighedederne for mere butiksliv i Ørestad Syd, og lavet et oplæg til en detailhandelsstrategi.

“Ørestad Syd er et særligt område ‘for enden af byen’. Mange synes, at det ligger langt væk, og området er ikke rigtig kommet i gang endnu. Men faktisk har Ørestad Syd masser af potentiale. Det ligger naturskønt.

Her bor rigtig mange mennesker – og mange af dem har pionerånd. De erhvervsdrivende i Ørestad Syd fortæller at de vil have gavn af mere butiksliv, også gerne mere konkurrence, og at de ønsker små erhvervslejemål, som er til at betale,” fortalte Laura Kieler.

This describes the image
BRIQ har lavet dette tænkte eksempel på butikker i den sidste ledige ejendom på Asger Jorns Allé (som endnu ikke er tegnet). Her ses et stueplan med i alt syv små butikslejemål og en brudt facade med små læ-givende pladser og rum.

Butikker i klynger
I sit oplæg anbefaler BRIQ, at Ørestad Syd får skabt nogle flere gode byrum, som kan være løftestang for handel og byliv, og få ‘livet til at blive i gaden’ så beboerne bruger byrummene mere. Det anbefales også at samle butikslivet i nogle klynger med hver sit koncept. BRIQ har set på tre områder, hvor der kan opstå handelsklynger: Asger Jorns Allé, Ørestads Boulevard over for metrostationen, samt i det nye erhvervsområde ved Hannemans Allé.

“På Asger Jorns Allé anbefaler vi for eksempel, at skalaen i de ret store bygningsmasser brydes ned, ved at bygningerne får indhak, hjørner, som giver mulighed for at lave små lejemål med hver sin plads foran,” fortalte Laura Kieler.

This describes the image
Her forrest på Asger Jorns Allé er det stadig planen at boligselskabet KAB/3B skal bygge ‘Generationernes Træhus’. Men også dette projekt bliver omfattet at den nye regel om 75 procent butiksliv i stueplan. Og på borgermødet kom det frem, at boligselskabet er meget tæt på at kunne fremlægge en ny plan, hvor ejendommen får butiksliv i stueplanet.

Brug pionérånden
Overordnet anbefaler BRIQ at butikker og handelsliv trækker på pionérånden. Der skal udvikles et ‘cirkulært system’ hvor de erhvervsdrivende kan støtte hinanden og skabe synergier. Der skal også være mulighed for fleksible forretningsmodeller. Det kan være fleksible lejemål, som kan udvikles og skaleres over tid. Eller lejemål godkendt som både bolig og erhverv. Eller iværksætterboliger, hvor ildsjæle tilbydes lav eller ingen husleje i en periode, til gengæld for at de skaber offentlige arrangementer.

Oplægget fra BRIQ fik mange i salen  til at stikke hånden i vejret.

“Kan man ikke lave noget i stil med Torvehallerne?”.

Er der ikke flere steder, hvor der kan opstå butikker?”

Det ville hjælpe meget hvis alle de gader, som indeholder ordet “Allé” rent faktisk også får nogle træer i rabatten”.

Sådan lød nogle af kommentarerne.

Diskussionerne fortsatte i tre workshopsOg de udsendte fra lokaludvalg, forvaltning, By & Havn m.fl. griflede hvert et ord ned og tog dem med hjem.

Det kan blive bedre
Peter Hjorth synes efter mødet at de fremmødte beboere havde gjort et godt stykke arbejde, som forhåbentlig vil gøre den nye lokalplan endnu bedre.

“Det er tydeligt,at beboerne vil have en mere ambitiøs lokalplan, som både indeholder flere butikker, fartdæmpning, træer, byliv. Vi er nået et godt stykke af vejen, men vi mener stadig, at det kan blive meget bedre. Nu er det vigtigt, at alle vores inputs kommer med i den endelige lokalplan. Forvaltningen skal arbejde videre med planen inden den vedtages til efteråret,” sagde Peter Hjorth.

Translate »