Fælledby får tilladelse til appel

Fælledby P/S har fået tilladelse til at appellere byrettens kendelse om byggestop på Amager Fælled.

Selskabet er ikke part i søgsmålet, som Amager Fælleds Venner har anlagt mod Miljø- og Fødevareklagenævnet, men har netop fået tilladelse til lade landsretten se på afgørelsen om ‘opsættende virkning’ – det vil sige et midlertidigt byggestop som blev indført af Københavns Byret i december i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner.

This describes the image

Siden da har Fælledby P/S gransket afgørelsen sammen med selskabets advokat, og nu fået tilladelse til at appellere kendelsen ved et såkaldt kæremål:
 
”Vi mener, at der har manglet fakta og faglige nuancer i den proces, som har ført til byrettens kendelse. Vi er som selskab fanget i et juridisk slagsmål mellem klagenævn, kommune og en borgerforening på trods af, at hele projektet blev gennemlyst og tilladelserne blev bekræftet for over et år siden. Derfor er der behov for, at vi nu træder ind i sagen,” udtaler adm. direktør i Fælledby, Erling Thygesen.
 
Byrettens kendelse bygger på to argumenter. For det første er der en mulig procedurefejl i klagenævnenes behandling af sagen i 2021. Forholdet vedrører det supplerende materiale, som klagenævnene bad selskabet indsende. Materialet blev efterfølgende sendt i høring hos Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening København, inden klagenævnene meddelte deres endelige afgørelse og bekræftede kommunens tilladelse i december 2021.
 
For det andet er der spørgsmålet om, om miljøet lider ”uoprettelig skade” som følge af det arbejde, som selskabet udfører. Her mener Fælleby P/S at der forud for projektet er udført omfattende biologiske undersøgelser af de konsekvenser, som arbejdet vil have – både for stor vandsalamander og for en lang række andre arter på Amager Fælled.
 
”Det er her, vi mener, at der mangler viden i retssagen. Projektets miljøkonsekvenser er undersøgt grundigt før, at tilladelsen blev udstedt, og dette arbejde førte bl.a. til krav om erstatningshabitater for padder og arbejdsfri perioder af hensyn til ynglefugle – krav, som vi har overholdt og dokumenteret til fulde. Disse indsatser er siden genbesøgt af eksterne biologer, herunder klagenævnenes egne fagfolk, og er fundet fuldt ud tilstrækkelige. Det er disse faglige vurderinger, som byretten tilsidesætter med en opsættende virkning,” siger Erling Thygesen.
 
Det forventes at landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.

Translate »