Fælledby sat på Stand By

“Stop al byggeaktivitet omgående”. Det er budskabet i en dom fra Københavns Byret i mandags. Amager Fælleds Venner har fået medhold i, at byggeriet skal ligge stille, indtil b yretten til næste år afgør en anden sag om sagsbehandlingen i to klagenævn.

Det var de to klagenævn – Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet – som i december 2021 gav grønt lys for byggeri af Fælledby – et nyt bykvarter ved Vejlands Allé med 2000 boliger.

Men Amager Fælleds Venner mener at afgørelsen er i strid med reglerne for miljøvurderinger og lokalplaner, og har sagsøgt de to nævn.

Mindst seks måneder
Mandag skulle Byretten afgøre, om søgsmålet mod klagenævnene skulle have opsættende virkning. Det vil sig om byggeaktiviteten skal standses, indtil der er faldet dom i sagen.

Og de tre dommere i byretten mener, at der skal tages hensyn til risikoen for skade på miljø og natur, så længe der kører et søgsmål om klagenævnets sagsbehandling.

Med mandagens dom skal byggeaktiviteten på P/S Fælledby stoppe hurtigst muligt og i hvert fald de næste seks måneder. Sagen imod klagenævnene er berammet til domsforhandling i maj-juni næste år. Hvis Amager Fælleds Venner skulle tabe sagen til sommer, agter gruppen at anke til Landsretten. Så byggestoppet kan vare mange måneder.

Hensynet til naturen vandt
Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner, har hele tiden troet på, at byretten ville meddele opsættende virkning.

“Ved en begæring om opsættende virkning skal retten afveje de relevante hensyn i sagen. Her overstiger hensynet til natur og miljø helt klart en privat bygherres interesse i at kunne gennemføre et boligbyggeri. Det argumenterede jeg for i retten, og jeg er yderst tilfreds med, at retten har tilsluttet sig det synspunkt”, udtaler Johan Løje.

Kommunen vil nærlæse
Københavns Kommune siger man, at mandagens kendelse har indflydelse på alle byggeaktiviteter.
“Søgsmålet er med kendelsen tillagt opsættende virkning. Teknik- og Miljøforvaltningen er tilsynsmyndighed, og vi vil nu nærlæse kendelsen og på den baggrund gå i dialog med bygherre med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt,” udtaler enhedschef Jørgen Lund Madsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.
Retssagen mod klagenævnene foregår i byretten den 11. og 12. maj samt den 1. og 2. juni næste år.

FAKTA:

Flere forsøg på at standse byggeriet af Fælledby
Det er ikke første gang, at Amager Fælleds Venner har forsøgt at standse byggeriet af Fælledby

• 7. juli 2021 meddelte Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet såkaldt opsættende virkning over en klage indgivet af foreningen Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening. Det betød i første omgang, at projektselskabet Fælledby P/S ikke kunne modtage tilladelser til byggeri og anlægsaktiviteter. Men de eksisterende tilladelser til grundmodning blev ikke trukket tilbage af Københavns Kommune. Derfor genoptog Fælledby P/S grundmodningsarbejde på området 19. juli 2021.

• Men Amager Fælleds Venner sagsøgte P/S Fælledby for at fortsætte arbejdet, og 20. august 2021 nedlagde byretten standsningspåbud for grundmodningen. Byggeriet stod herefter stille indtil begge klagenævn meddelte deres endelige afgørelser i sagen 14. december 2021. Her fik Fælledby P/S fuldt medhold og lokalplanens gyldighed blev stadfæstet. Byretten ophævede byggeforbuddet umiddelbart efter.

• Amager Fælleds Venner sagsøgte nu i stedet Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet for deres godkendelser af byggeriet. Foreningen mener, at nævnene ikke har overholdt reglerne om høringspligt og høringsperiode. Den sag afgøres først næste år, og derfor har foreningen i endnu et søgsmål krævet, at byggeriet standses indtil der foreligger en dom.

• Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig tidligere afgjort, at den miljøvurdering (VVM-vurdering) der forelå, da Københavns Kommune i februar 2021 traf beslutning om byggeriet på Amager Fælled, er mangelfuld.

• Alligevel sagde nævnene i december 2021 god for byggeplanerne, med henvisning til den omfattende mængde af nye undersøgelser og oplysninger, som bygherren P/S Fælledby sendte ind, mens sagen var til behandling i klagenævnene.

• Den kommende retssag handler om, at sagsbehandlingen kan være i strid med EU-lovgivningen vedrørende høringsret i miljøsager, bl.a. fordi de nye oplysninger ikke er behandlet og godkendt i Borgerrepræsentationen først.

Kilder: Amager Fælleds Venner, P/S Fælledby m.fl.

Translate »