Flere store dyr på Amager Fælled?

På et borgermøde om Amager Fælleds fremtid samledes borgere og eksperter for at komme med idéer til fremtidens naturpleje.

Debatmødet om Amager Fælled var arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, som et startskud på arbejdet med en ny plejeplan for Amager Fælled. Omkring 45 borgere var mødt op 10. oktober på Islands Brygge Kulturhus – for at blive klogere på naturpotentialet og plejebehovet på Amager Fælled.

Og flere af oplægsholderne mente, at der skal være mere plads til dyr og natur, og lidt mindre plads til mennesker, i deres vision for Amager Fælled.

Direktør Christina Kaaber-Bühler fra ‘Vild med Vilje’ fortalte om vigtigheden af naturlig succession, dvs. at naturen så at sige passer sig selv med hjælp fra de store dyr. De store dyr skaber nemlig dynamik og forstyrrelse af naturen, når de tramper og ruller rundt, besørger og bærer frø rundt i naturen. Mennesker kan ikke skabe den dynamik, som dyrene laver. Derfor skal menneskerne også helst give naturen plads til at udfolde sig uden at forstyrre, og derfor er gangbroer over naturen vigtige.

Ole Damsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) fortalte at DN har et stort ønske om helårsgræsning på hele Amager Fælled – ikke kun i foldene. DN foreslår, at foldene lægges sammen, da større geografiske enheder for dyrene skaber bedre balance mellem græsningstryk og natur.

DN mener også, at vandingen af fælleden føres tilbage til dens naturlige tilstand, da området i dag er drænet.
DN mener at sikring af Strandengen vigtig. Her er naturværdien højest, og derfor skal der være en stabil form for pleje. I den centrale/sydlige del af fælleden kunne DN godt ønske sig et større naturindhold, end der er i dag. Endelig opfordrede DN til en debat om balancen mellem krat og de lysåbne arealer.

Omkring 45 borgere og eksperter var med til at debattere naturpleje af Amager Fælled. Fotograf: Sofie Jensen

Anja Bjødstrup Egede, fra Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte om processen for tilpasning af den nuværende plejeplan for Fælleden. Et parkbrugerråd forventes nedsat primo 2024 og et parktræf for alle interesserede forventes afholdt midt 2024. Anja Egede fortalte også om de mange tiltag, der gøres for at komme de invasive arter til livs på Fælleden, så andre planter får lys og luft til at gro.

Brug af le til slåning blev debatteret på mødet. Her gjorde Anja Egede opmærksom på, at områderne er meget store og det er et stort arbejde uden maskiner. Plejefolket forsøger en gang om året at slå græsset i mosaik, så det efterligner græsserne i naturen. I den sammenhæng nævnte DN værdien af at involvere borgerne i plejen af Fælleden, da ejerskabet på den måde styrkes. Forslag om etablering af et le-slåningslav blev nævnt.

Vanding af Grønjordsøen ved udtørring blev også drøftet på mødet. Anja Egede forklarede, at man med det formål at varetage fuglenes behov har tilført vand. DN gav derimod udtryk for et ønske om naturlig udtørring af Grønjordssøen, da nogle sjældne planter har brug for udtørring .

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close