Hvor blev visionerne for Borgerforeningen af?

Skrevet af Tina Solveig Koch, Robert Jacobsens Vej

Bestyrelsen for den kun ét år gamle Borgerforening for Ørestad Syd og Arenakvarteret, har til generalforsamlingen d. 18. april 2023, fremsat forslag til vedtægtsændringer, der helt tilsidesætter visioner og vedtægter for foreningen, vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28. marts 2022.

Det er helt naturligt at en ny forening har brug for at korrigere de først besluttede vedtægter på en stiftende generalforsamling. 
Borgerforeningen er dog kun et år gammel og det er alt for tidligt at tilsidesætte de drømme og visioner der sidste vinter førte til en stiftende generalforsamling. De er gyldige mange år frem. 

Med bestyrelsens forslag centraliseres magt og aktivitet til bestyrelsen, som også foreslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal nedsættes. 
Det er stærkt bekymrende at så ung en forening, der skal varetage så mange borgeres interesser, allerede nu udelukker mulighed for fleres deltagelse.

Hertil kommer, at bestyrelsen ikke har formået at få etableret en foreningskonto, og derfor beder de os, der på sociale medier har meldt sig ind i foreningen, om at betale kontingent til et bestyrelsesmedlems private bankkonto. 

Det er helt utilstedeligt at blande privat økonomi og foreningsøkonomi sammen på den måde, også selv om det er besværligt at få en foreningskonto p.gr.a. hvidvaskloven. 

Stemmeret, siger bestyrelsen, har man kun, hvis man har indbetalt et beløb på denne privatkonto.

Jeg var med til at stifte vores borgerforening

D. 9. februar 2022 var en gruppe på 37 voksne samlet for at starte arbejdet for en borgerforening i vores nye bydel, hvor mange ønsker mere aktivitet, mere byliv, mere indflydelse, mere samarbejde. 
Den aften blev der nedsat en styregruppe med 10 medlemmer, som ihærdigt arbejdede på at danne grundlaget for en ny borgerforening. 

Det var en meget spændende, arbejdsom proces. 
Visionerne var store – vi ville have en demokratisk, inkluderende, mangfoldig Borgerforening, med en ressourcestærk bestyrelse og med deltagelse af mange borgere med initiativ til forskellige indsatser.

Vi brugte mange aftener på at formulere visioner, og vedtægter, og forberede den stiftende generalforsamling, hvor 56 håbefulde borgere deltog, og som sammen vedtog de forelagte vedtægter med få kommentarer. Vi valgte en bestyrelse på 7 medlemmer og 3 suppleanter. 

Den nyvalgte bestyrelse fik mandat til at fortsætte det visionære arbejde for vores bydel ud fra vedtægterne, hvis formål er 3 ligeværdige hovedområder:

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe en levende og aktiv bydel gennem at: 

·         Udvikle bydelens rammer for et aktivt, mangfoldigt og deltagende hverdagsliv i Ørestad Syd gennem bl.a. folkeoplysende og almennyttige aktiviteter.

·         Skabe politisk og erhvervsmæssig opmærksomhed på bydelens udviklingsmuligheder og beboernes behov.

·         Være en informeret og deltagende samarbejdspart i alle offentlige instansers og organisationers arbejde for udvikling af bydelen.

Foreningen vil sikre mulighed for manges engagement og deltagelse via en nyskabende opbygning:

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen er højeste myndighed.

Stk.2: Foreningen opfordrer til deltagelse i arbejdsgrupper indenfor de i § 2 nævnte områder. Oprettelse af og ramme for en arbejdsgruppe sker efter indstilling fra initiativtagerne. Nedlæggelse besluttes af bestyrelsen.

Formål og vedtægter blev, med få kommentarer, enstemmigt af de 56 fremmødte borgere til den stiftende generalforsamling d. 28. marts 2022.

Siden er borgerforeningens bestyrelse reduceret fra 10 (incl. suppleanter) til 4 personer – hvoraf jeg har hørt ”på gaden” at min. 2 af disse ikke ønsker at stille sit kandidatur til rådighed igen. 
Den reduktion understreger hvor vigtigt det er, at bestyrelsen ikke fastlåser al foreningsaktivitet til at udgå fra bestyrelsen. 

Det er alt for sårbart for demokratiet, og giver de få bestyrelsesmedlemmer for meget magt og for meget arbejde. 

Lad os holde fast i, at VORES Borgerforening skal have lov at udvikle sig sammen med os borgere. Flere skal have mulighed for at gøre en forskel for bydelen, med borgerforeningen som platform. Fx, til folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, til samarbejder med fx grundejerforeninger, kirken, ØIF, arrangere skraldeindsamlinger, fastelavnsfester, Skt. Hans aften og meget mere til glæde og gavn for hele bydelen. 

Derved kan bestyrelsen koncentrere sig om at skabe politisk og erhvervsmæssig opmærksomhed på bydelens udviklingsmuligheder og beboernes behov, og være en informeret og deltagende samarbejdspart i alle offentlige instansers og organisationers arbejde for udvikling af bydelen.

At være arbejdsgruppe under borgerforeningen betyder jo også at kunne søge økonomisk tilskud via borgerforeningen – hvilket er nødvendigt for gennemførelse af mange aktiviteter på tværs af bydelen.

Jeg vil derfor opfordre til at de der har stemmeret stemmer imod bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 (foreningens opbygning med bestyrelsen og arbejdsgrupper), § 5, §7 stk 1 (generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed foreslås slettet), § 8 (vedr. antal bestyrelsesmedlemmer, som foreslås nedsat fra 7 til 5), § 10. stk. 5 og 6 (vedr. bestyrelsens beslutningsdygtighed og mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper)

Selv har jeg ikke stemmeret! Fordi jeg ikke vil indbetale penge til en privat bankkonto. 

Jeg håber jeg bliver lukket ind til Generalforsamlingen som visionær engageret borger og fødselshjælper for vores borgerforening. 

Læs også debatindlægget “Visionerne for borgerforeningen lever, og nu har vi fundamentet til at forfølge dem”.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »