Visionerne for Borgerforeningen lever, og nu har vi fundamentet til at forfølge dem

Af Jens Frydenvang. På vegne af bestyrelsen for Ørestad Syd Borgerforening

Som pennefører til de foreslåede vedtægtsændringer for Ørestad Syd Borgerforening undrer det mig at læse Tina Solveig Koch’s modstand mod disse (“Hvor blev visionerne for borgerforeningen af?“, red.)

Jeg vil mene at ændringsforslagene i vid udstrækning stammer fra den diskussion der foregik på den stiftende generalforsamling hvor flere svagheder ved de oprindelige vedtægter blev påpeget.

Disse kommentarer og behov for ændringer er netop også reflekteret i referatet for den stiftende generalforsamling, hvorfor jeg heller ikke forstår at det skulle være problematisk at foreslå ændringerne nu til den efterfølgende ordinære generalforsamling.

Da jeg selv var en af dem der påpegede uklarheder, anså jeg det for rimeligt at jeg som medlem af bestyrelsen påtog mig arbejdet med at lave et forslag til en opdatering.
Så vidt jeg kan forstå er Tinas bekymringer primært rettet mod de foreslåede ændringerne til hvordan arbejdsgrupper oprettes og styres. Den ændring jeg foreslår kommer imidlertid direkte fra diskussionen på det stiftende generalforsamling om hvordan arbejdsgrupperne kunne forventes at repræsentere foreningen, hvis ikke der er nogen forbindelse mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen.

I referatet fra den stiftende generalforsamling fremgår det ligeledes at styregruppen (som Tina deltog i) ”havde valgt at overlade til den valgte bestyrelse, at skabe en ramme eller et kommissorium for arbejdsgrupper”, hvorfor det også er problematisk at de oprindelige vedtægter ikke gav bestyrelsen denne rolle. Det er denne skævhed som jeg ønsker at rette op på med de foreslåede ændringer.

I de vedtægtsændringer der foreligger, er der ikke ændret i formål eller vision for Borgerforeningen andet end en tilføjelse om, at vi som Borgerforening selvfølgelig også har til formål at repræsentere Ørestad Syds beboere. Ej heller er der noget ønske om at ændre på den gode idé om at størstedelen af arbejdet i borgerforeningen så vidt muligt skal placeres i arbejdsgrupper hvor alle kan deltage.

Et andet primært ankepunkt er den foreslåede ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til fem. Dette ændringsforslag udspringer af pragmatiske overvejelser om at det ofte kan være svært blot at udfylde 5 bestyrelsesposter i en forening som vores – ikke mindst da vi jo har et ønske om at meget konkret arbejde med arrangementer m.m. skal placeres i dedikerede arbejdsgrupper.

Hvad Tina ikke nævner, er imidlertid at vi i samme ombæring ønsker at hæve antallet af suppleanter fra to til fire, og at det samlede antal valgte derfor er uændret. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen, men indgår ellers på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, og kan ligeledes repræsentere bestyrelsen i arbejdsgrupper. Bekymringen for at vi skulle udelukke interesserede fra deltagelse kan jeg således ikke genkende.

Endelig påpeger Tina det ærgerlige i at foreningen endnu ikke er lykkedes med at komme igennem den skærsild som det er blevet at få en foreningskonto. Til det er det kun at sige, at den samlede bestyrelse ligeledes ville ønske at vi havde denne, og at ingen af os forstår hvorfor dette skal trække ud i månedsvis.

I mangel på denne har vi set os nødsaget til at gøre midlertidigt brug af en privat-ejet konto oprettet til formålet af formanden. Dette er sket for at sikre de spændende projekter og arrangementer som Borgerforeningen med held er blevet involveret i. For hvad det er værd, er jeg selv tryg ved at indbetale mit medlemskontingent til denne konto.

Der skal ikke herske tvivl om at det har været et udfordrende første år for Ørestad Syd Borgerforening, men hvis jeg ser fremad, så ser jeg store muligheder for at Borgerforeningen til fulde kan leve op til de oprindelige visioner og både spille en vægtig rolle ift. at skabe byliv og arrangementer i Ørestad Syd – ikke mindst ledet af arbejdsgruppen der står for foodtruck området på Asger Jorns Allé – og som essentiel mod- og medspiller til By & Havn og Københavns Kommune ift. at sikre den optimale færdiggørelse og udvikling af vores bydel.

I den forbindelse vil jeg derfor slutte af med at opfordre så mange som muligt til at blive medlem af foreningen – og ikke mindst at deltage i vores ordinære generalforsamling tirsdag den 18. april – vi har både brug for og plads til alle interesserede.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »